Všeobecné obchodní podmínky

Článek I.

Pojmy

 1. Prodejce/dodavatel zboží a služeb – XENA Fashion Group s.r.o., Nad spádem 640/18, Praha 147 00, Česká republika; IČO: 01416774.
 2. Provozovatel e-shopu Perfectwomen.cz – XENA Fashion Group s.r.o., Nad spádem 640/18, Praha 147 00, Česká republika; IČO: 01416774.
 3. Kupující – každý návštěvník, který vytvořil závaznou objednávku.
 4. Spotřebitel – pro účely zákona (zejména zákona č. 634/1992 Sb.) je to fyzická osoba, která při uzavírání smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.
 5. E-shop – veřejně dostupný počítačový systém v síti internet, který umožňuje objednávání zboží a služeb na dálku.
 6. Zboží/služba – všechny produkty zveřejněny v e-shopu, které se dají objednat a mají uvedenou cenu větší než 0Kč.
 7. Kupující plně uznává elektronickou komunikaci – především prostřednictvím e-shopu, e-mailu nebo přes telefon. Přitom je nesporné, že prodávající komunikuje s kupujícím nebo jím oprávněnou osobou.
 8. Na vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který vznikl jinak než prostřednictvím elektronických zařízení na dálku a nejedná se o vztah mezi poskytovatelem služeb informační společnosti a příjemcem služeb informační společnosti se tyto všeobecné obchodní podmínky uplatní pouze v nezbytném rozsahu, který odpovídá právním předpisům a logickému uspořádání věci , pokud mezi nimi nebylo dohodnuto jinak.

Článek II.

Cena

 1. Všechny ceny uváděné u zboží a službách jsou konečné včetně 21% DPH.
 2. Prodávající je vázán cenou uvedenou v e-shopu v momentě provedení nákupu.

Článek III.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím (včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře a jeho odeslání prodávajícímu). Pro správné a řádné vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávce a vybrat si možnosti dopravy a platby za objednané zboží nebo služby.
 2. Kupující zasláním objednávky souhlasí s cenou objednaného zboží nebo služeb.
 3. Objednávka se jejím odesláním stává pro kupujícího závaznou.
 4. Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.
 5. Informační e-mail “Objednávka přijatá” je automaticky odeslán kupujícímu po odeslání objednávky. Informuje o tom, že prodávajícímu byla e-shopem doručena objednávka kupujícího na zpracování. Tento e-mail není potvrzením objednávky prodejcem.
 6. Potvrzením objednávky prodejcem vzniká kupní smlouva. Kupní smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi kupujícím nebo prodávajícím. Současně je kupujícímu odeslán informační e-mail “Objednávka potvrzena”.
 7. Pokud prodejce objednávku zamítne, je o tom kupující informován informačním e-mailem “Objednávka stornována”.
 8. Prodejce může objednávku zamítnout jestliže: a. není schopen splnit objednávku nebo její část ve lhůtě na vyřízení objednávky při vynaložení maximálního úsilí a to z důvodu:
  i. pokud se zboží již nevyrábí,
  ii. pokud zboží není dostupné u výrobce nebo na externím skladě dodavatele,
  iii. pokud výrobce provedl na zboží závažné změny,
  iv. zásah vyšší moci b. pokud kupující v objednávce uvedl nesprávné, neúplné, nepravdivé nebo zavádějící údaje (např. nesprávný e-mail, telefonní číslo nebo adresu)
 9. Pokud kupující zaplatil zálohu, prodejce mu ji musí do 14 dnů vrátit.

Článek IV.

Platební a dodací podmínky

 1. Za zboží a služby je možné zaplatit následujícími způsoby: a. online platba (dále “Online platba”):
  i. online převod přes platební bránu GP WebPay,
  ii. platební kartou (např. Visa nebo Mastercard) přes platební bránu GP WebPay.
 2. Prodávající může kupujícímu poskytnout: a. slevu za opakovaný nákup, b. slevu na základě slevového kupónu, c. množstevní slevu, d. jinou slevu.
 3. Slevy není možné kumulovat.
 4. Prodávající je povinen odeslat zboží kupujícímu do 30 dnů od vytvoření objednávky, pokud se nedohodnou jinak.
 5. Pokud je zboží skladem je expedováno podle kapacitních možností v co nejkratším čase.
 6. Pokud se v objednávce nachází několik výrobků nebo služeb a část z nich není skladem, prodávající informuje kupujícího o možnosti částečných dodávek.
 7. Při expedici zboží je kupujícímu odeslána faktura (daňový doklad) jakož i jiné dokumenty ke zboží nebo službě.
 8. Za místo plnění se považuje místo, do kterého je zboží dodáváno.
 9. Prodávající realizuje dopravu ke kupujícímu prostřednictvím:
  a. kurýrní společnosti,
  b. možný je také osobní odběr na specifikovaných prodejnách Liu Jo, které jsou uvedeny v kontaktech

Článek V.

Poplatky za přepravu, balné a možnosti plateb

 1. Cena za doručení zboží a balné je nulová, bez ohledu na celkovou hodnotu zboží v objednávce.
 2. Prodávající se s kupujícím může dohodnout na jiném než standardním postupu při zasílání zboží.
 3. Prodávající může zaslat zboží které je okamžitě dostupné kupujícímu a zbylou část objednávky doručí dodatečně v zákonné lhůtě.

Článek VI.

Převod vlastnického práva

 1. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího momentem převzetí věci od prodávajícího nebo dopravce.

Článek VII.

Storno kupní smlouvy

 1. Stornovat objednané zboží nebo službu má kupující právo do 24 hodin od vzniku kupní smlouvy bez storno poplatku.

Článek VIII.

Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele

 1. Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, pokud si splnil informační povinnosti.
 2. Spotřebitel je povinný, pokud toto právo chce využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den stanovené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího během jeho provozních hodin nebo toto odstoupení podat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy od které odstupuje spolu s veškerou dokumentací – např. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§ 1831 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.). Doporučujeme kupujícím, aby si vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Na odstoupení od smlouvy můžete využít následující formulář Odstoupení od kupní smlouvy (Odstupeni.pdf), ve kterém je třeba vyplnit alespoň údaje označené hvězdičkou.
 3. Zboží nám nezasílejte na dobírku, zásilka nebude převzata. Zboží doporučujeme posílat doporučeně.
 4. Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží a/nebo službu do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve než je mu zboží doručeno.
 5. Provozovatel e-shopu není povinen vrátit zaplacené plnění v případě, že vrácené zboží vykazuje známky používání, znečištění a nebo je poškozené.
 6. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.
 7. Právo na odstoupení od smlouvy se nepoužije pro výrobky a služby, které jsou vymezeny v § 1837 písm. a) až l) zákona č. 89/2012 Sb.
 8. Spotřebitel nese případné snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.

Článek IX.

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Za strany se pokládá prodávající a kupující.
 2. Kupující je povinen: a. převzít objednané zboží, b. zaplatit za zboží dohodnutou úplatu prodávajícímu, c. překontrolovat neporušenost obalu a samotné zboží při jeho přebírání.
 3. Prodávající je povinen: a. dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně, b. spolu se zbožím nebo dodatečně zaslat zákazníkovi všechny dokumenty ke zboží jako například fakturu za zboží, reklamační list, návod k užívání v českém jazyce.

Článek X.

Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
 2. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě zvolené přepravní společnosti, která zajišťuje doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly, případně zprostředkovateli a to na základě vzájemné smlouvy uzavřené podle Zákona č. 110/2019 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.
 3. Provozovatel je povinen zajistit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, přijetím vhodných technických a organizačních opatření. Také všichni zaměstnanci provozovatele jsou povinni dodržovat mlčenlivost ve vztahu k osobním údajům.
 4. Dotyčná osoba má práva vymezené ve smyslu článku 12 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“) a to konkrétně:
  a. právo na informace, které je plněna tímto obsahem a obchodními podmínkami,
  b. právo požadovat přístup k osobním údajům týkajících se dotčené osoby -čl. 15 Nařízení spočívá ve Vašem právě dožadovat se jakým způsobem a na jaké účely jsou Vaše údaje zpracovávány, přičemž tento požadavek můžete adresovat na kontaktní e-mail.
  c. právo na opravu osobních údajů – čl. 16 Nařízení Vám umožňuje opravit osobní údaje pokud jsou zastaralé,
  d. právo na vymazání osobních údajů – čl. 17 Nařízení využijete v případě pokud nemáte zájem, aby provozovatel dále zpracovával osobní údaje,
  e. právo na omezení zpracování osobních údajů – čl. 18 Nařízení uplatníte v případě pokud se domníváte, že osobní údaje byly zpracovávány v rozporu se zákonem,
  f. právo namítat zpracování osobních údajů – čl. 21 Nařízení,
  g. právo na přenositelnost osobních údajů,
  h. právo podat podnět na kontrolní orgán ve vztahu k zpracovávaným osobním údajů.
 5. Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa pro doručení, fakturační adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa které jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky. Tyto osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let pro účely archivace. V rámci vyřízení objednávky dochází ke zpracovávání osobních údajů za účelem vystavení faktur, vystavení skladových (dodacích) listů, zajištění dopravy i účtování v účetnictví.
 6. Tyto stránky zaznamenávají vaši IP adresu, informace o čase kolik času strávíte prohlížením těchto stránek a informace o tom z jakých stránek k nám přicházíte. Cookies jsou textové soubory, které jsou ukládány v počítači a používají se i na měření návštěvnosti stránky a přizpůsobení zobrazení stránek a díky těmto souborům Vám dokážeme nabídnout kvalitnější služby. Proto tyto soubory vnímáme jako náš oprávněný zájem. Některé soubory cookies jsou soubory třetích stran, např. Google Facebook a podobně.
 7. Soubory cookies si můžete kdykoliv vymazat nebo jejich sbírání nastavit přímo v nastavení internetového prohlížeče. Chcete-li odmítnout sbírání cookies nastavte si to ve svém internetovém prohlížeči.
 8. Pokud kupující prokazatelně souhlasil se zpracováním osobních údajů v e-shopu pro účely e-mailového marketingu, souhlasil se zasíláním e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu.
 9. Osobní údaje pro e-mailové marketingové účely v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa jsou poskytnuty na dobu maximálně pěti let. Tyto osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám.
 10. Svůj souhlas může kupující kdykoli odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě mažeme. Z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje už nebudeme používat pro účely e-mailového marketingu.

Článek XI.

Náhrada škody při nepřevzetí zboží

 1. Prodávající má právo na náhradu škody (podle ust. § 2909 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), v případě že si kupující objednal zboží, neodstoupil od smlouvy a zároveň od dopravce nepřevzal toto zboží nebo po výzvě prodávajícího si v případě zvolení osobního odběru zboží nepřevzal. Tímto jednáním kupující porušil svoji povinnost uvedenou v čl. IX bod 2. písm a), podle kterého je kupující povinen převzít objednané zboží.
 2. Při určování výše náhrady škody prodávající zohledňuje především dopravní náklady a s tím spojené poplatky v případě zaslání zboží, náklady spojené s balením, expedicí a administrací objednávky jakož i všechny ostatní náklady, které mu vznikly s realizací předmětné objednávky a zároveň má právo si účtovat i ušlý zisk.
 3. Prodávající má právo i neuplatňovat si právo na náhradu škody nebo uplatnit toto právo jen z části.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační podmínky i bez předchozího upozornění kupujícího. V případě změny Všeobecných obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch Všeobecných obchodních podmínek, které byly platné v okamžiku odeslání objednávky kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího.
 2. Nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou Reklamační podmínky.
 3. Odesláním objednávky kupující si přečetl Všeobecné obchodní podmínky i Reklamační podmínky.
 4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační podmínky jsou k dispozici v sídle společnosti k nahlédnutí kupujícím, jakož i jsou zveřejněny na internetové stránce e-shopu.
 5. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vyřešil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má ve smyslu § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Česká obchodní inspekce nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství České republiky, přičemž spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel zároveň může na podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line. Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů.
 6. Jinak neupravené vztahy v těchto všeobecných obchodních podmínkách jako v jejich nedílných součástech (přílohách) se řídí podle příslušných ustanovení především Zákona č. 89/2012 Sb., Zákona č. 634/1992 Sb., Zákona č. 110/2019 Sb.
 7. V případě uzavření jiné smlouvy s kupujícím s jinými podmínkami, mají podmínky uvedené ve smlouvě přednost před Všeobecnými obchodními podmínkami.
 8. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich nedílných součástí nabývají platnosti a účinnosti 01.09.2020.